fbpx

Disclaimer

Algemeen

AGA screening®, AGANINE®, Super Gezond Ouder Worden en K.I.L.I.O. zijn handelsnamen van FREEFLOW International welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 32093787.

Producten en diensten

De inhoud van de websites van www.agascreening.nl, www.supergezondouderworden.nl en www.aganine.nl is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden geïnterpreteerd als advies op het gebied van gezondheid in welke vorm dan ook. Iedereen die aan een AGA screening dient de volgende disclaimer te ondertekenen:

Door deelname aan deze screening geeft ondergetekende hiervoor toestemming. Deze screening wordt niet uitgevoerd door een arts of door iemand in de uitoefening van een geneeskundig beroep. Ondertekende begrijpt dat de informatie die door middel van de Arteriograph screeningapparatuur wordt verkregen geen medische diagnose is en op geen enkele wijze het advies van uw arts vervangt. Ook zijn Freeflow International, AGA screening, AGANINE en Super Gezond Ouder Worden niet verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen van welke aard dan ook.

Websites

De websites van FREEFLOW International zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. FREEFLOW International en/of AGA Screening en/of Super Gezond Ouder Worden en/of AGANINE zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

De inhoud van deze websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper) links, zijn eigendom van FREEFFLOW International.

Het is niet toegestaan om deze websites, of een gedeelte daarvan, openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van FREEFLOW International. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Alle informatie op deze websites wordt door FREEFLOW International met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. FREEFLOW International behoudt zich het recht voor om eventuele wijzingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alhoewel FREEFLOW International alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is FREEFLOW International niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van deze websites via het internet worden verzonden.

Schade

FREEFLOW International is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten en/of diensten die door FREEFLOW International en/of AGA Screening en/of Super Gezond Ouder Worden en/of AGANINE worden aangeboden.

1. Alle informatie in mijn magazine ‘Super Gezond’ en in mijn speciale rapporten wordt te goeder trouw en op strikt vertrouwelijke basis verstrekt.

2. Niets uit mijn magazine ‘Super Gezond’ of uit mijn speciale rapporten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet, sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of in welke vorm dan ook, zonder daarvoor, vooraf, mijn schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

3. De informatie in het magazine en in de speciale rapporten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en mijn eventuele aanbevelingen zijn niet bedoeld om het advies van jouw arts of medisch specialist te vervangen.

4. Indien je de aanbevelingen uit mijn magazine of speciale rapporten wilt gaan opvolgen, raad ik aan om eerst het advies van je arts in te winnen.

5. Noch de schrijver van het magazine ‘Super Gezond’ (Gerard Nederpel), noch Freeflow International of Super Gezond Ouder Worden zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt direct of indirect door de verstrekte informatie in het magazine ‘Super Gezond’ of in de speciale rapporten.

6. Indien je als lid van de Super Gezonde Gerard Club je niet houdt aan één van bovenstaande voorwaarden heb ik het recht om, zonder verdere opgave van redenen en zonder restitutie van eventuele reeds betaalde abonnementsgelden, jouw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

7. Het lidmaatschap van de Super Gezonde Gerard Club kost €9,95 per maand en dient vooruit te worden betaald. Een lid heeft recht op alle publicaties en kortingen zo lang hij/zij lid blijft. Het lidmaatschap mag te allen tijden worden opgezegd waarna alle rechten op publicaties en kortingen komen te vervallen.

Voor slechts €9,95 per maand ontvang je:

Jouw gegevens

Extra informatie

Je bestelling

Product Kosten
Lidmaatschap Super Gezonde Gerard Club  × 1 4.95 / maand
Kosten 4.95
Totaal 4.95
Recurring totals
Kosten 4.95 / maand
Recurring total 4.95 / maand
Eerstvolgende betaling: 1 augustus 2022
  • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.